VELIN

Barro

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) voorziet in de juridische borging van het nationaal ruimtelijk beleid.

Het bevat regels die de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen inperken, daar waar nationale belangen dat noodzakelijk maken. Het is dus van invloed op de spelregels t.a.v. het vaststellen van bestemmingsplannen. Leidingeigenaren hebben hier dus ook mee te maken al was het maar wegens de eisen in het Bevb. De invloed gaat echter verder. Ook in het kader van de Structuurvisie Buisleiding, ruimte reservering voor buisleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen van nationaal belang, hebben we met het Barro te maken.

In het bijzonder hebben wij te maken met de recentelijk voorgestelde wijzingen t.a.v. het "Besluit tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en het herstel van enkele onjuistheden)". Hierin worden de spelregels met betrekking tot buisleidingen vastgelegd en uitgewerkt.

Onderstaand vindt u het recentelijke commentaar van VELIN zoals dat aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu in juli is doorgegeven.

Het belangrijkste bezwaar van VELIN richt zich op het vervallen van de termijn van 5 jaren waarbinnen gemeenten verplicht zijn om de SVB- leidingstroken te bestemmen.

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Nota van toelichtingen ontwerp Barro

Brief zienswijze Barro