VELIN

NEN-3650

VELIN en ook enkele leden van de VELIN zijn lid van de NEN normcommissie 310 004 "Transportleidingen". Het werkgebied van de normcommissie 310 004 "Transportleidingen" is de nationale, Europese en internationale normalisatie op het gebied van buisleidingsystemen voor alle media en buismaterialen met als belangrijkste uitgangspunten het verhogen van de veiligheid en bedrijfszekerheid. Het is een normensysteem dat kijkt naar de gehele levenscyclus van buisleidingen (ontwerp, gebruik en uit bedrijfsnamen). De normcommissie ressorteert onder de NEN Beleidscommissie “Energiewinning, energietransport en brandstoffen”.

Onder de auspiciën van de NEN is een serie normen gepubliceerd die een gevolg zijn van de al sinds geruime tijd gepraktiseerde zelfregulering in de buisleidingenbranche, zeker als het gaat over het transport van gevaarlijke stoffen.

In 2012 is de NEN serie 3650 compleet herzien (NEN - 3650: 2012).

Momenteel loopt er een herziening van Nederlandse Technische Afspraak 8000 (NTA: 2009) die gaat over de “Specificatie voor een risicomanagementsysteem (RMS) voor de het transport van gevaarlijke stoffen in de beheersfase”.

*NEN 3650 : 2012 serie

Deze normserie omvat normen voor de gehele levenscyclus van een buisleiding d.w.z. van ontwerp, gebruik tot en met de bedrijfsbeëindiging. In 2012 is de serie compleet herzien (vandaar ook de aanduiding NEN 3650: 2012). Onder toezicht van de NEN normcommissie 310 004 “Transportleidingen” heeft een grote groep betrokkenen uit industrie en overheid aan deze herziening meegewerkt.

In de herziening 2012 zijn niet alleen aanpassingen als gevolg van technologische ontwikkelingen doorgevoerd maar zijn ook relaties met vigerende wet- en regelgeving en deconsistentie van het gehele normstelsel (ISO-CEN-NEN) onder de loep genomen en waar nodig aangepast. De NEN 3650 serie bevat meer detail dan de internationale normen en sluit volledig aan bij de internationale buis leidingsysteemnormen zoals NEN-EN 1594 en ISO 13623.

NEN 3650 : 2012 serie omvat de delen:
-      NEN 3650-1 algemeen;
-      NEN 3650-2 staal;
-      NEN 3650-3 kunststof;
-      NEN 3650-4 beton;
-      NEN 3650-5 gietijzer;
-      NEN 3651 kruisingen met waterstaatswerken.

Daarnaast is momenteel een deel over zeeleidingen in ontwikkeling. Voorts zal wellicht de NTA8000: 2009 (zie hieronder) die momenteel wordt herzien deel uit gaan maken van de NEN 5650 normserie.

De normen zijn tegen betaling te verkrijgen via NEN normen shop.