VELIN

Actueel

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 24 november 2017 de jaarlijkse CTGG-dag. Dit jaar wordt deze voorlichtingsdag van de CTGG centraal in Nederland gehouden: bij Inn Style in Maarssen, in de provincie Utrecht. De dag is bedoeld voor functionarissen die zich bezighouden met veiligheid rond vervoer, op- en overslag van gevaarlijke goederen, vanuit verschillende hoeken: bedrijfsleven, hogere en lagere overheden, advies- en onderzoeksbureaus. Deze professional wordt tijdens dit evenement bijgesproken over actuele onderwerpen uit het veld, deelt hier kennis, discussieert met vakgenoten én kan hier netwerken. 

Op het programma dit jaar staan onderwerpen als de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid, de preparatie op incidenten binnenvaart en wegvervoer, het Basisnet Spoor en PGS 15 in de praktijk. In het programma is meer informatie te vinden, alsmede de mogelijkheid om aan te aanmelden.

Recent heeft Veiligheid Voorop haar rapportage over 2016 gestuurd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Dijksma. VELIN benadrukt daarbij dat wij als vereniging van leidingeigenaren in Nederland erop gebrand zijn om samen met onze ketenpartners graafschade verder terug te dringen, vandaar dat we de Universiteit Twente hiervoor in de arm hebben genomen middels de samenwerking in een Safety Deal. Samen met vertegenwoordigers uit de hele graafketen zijn we een onderzoek naar slimmere detectiemethoden gestart. Voor ons is samenwerking in de keten echt een must: wij liggen immers in de grond van andere partijen. De rapportage is hier te downloaden (zie onderaan pagina 8 voor de complete tekst over VELIN).

Door RIVM, IenM en VELIN (met bijdrage van verschillende VELIN-leden) is een artikel geschreven over “Domino effects between pipelines in pipeline corridors” ten behoeve van het IChemE symposium series no 162 over hazards. Daarnaast is het ook als conference paper ingebracht voor het Pipeline Technology Conference (PTC) in Berlijn in mei van dit jaar. Het artikel is gebaseerd op het rapport van de werkgroep Domino. Het artikel is hier te downloaden.

Veel bedrijven blijken het lastig te vinden om duidelijke veiligheidsafspraken te maken met ketenpartners. Dat heeft vaak met verschillen in veiligheidsgedrag en -cultuur te maken. Door Veiligheid Voorop is daarom een handreiking Heldere Afspraken gepubliceerd. De handreiking is hier te downloaden.

Graag wijzen wij u op de nieuwsflits special van het Lectoraat Stransport Veiligheid maart-april 2017.
Klik hier voor de nieuwsbrief.

Ook dit jaar zal de de Stichting Leerstoel Onteigeningsrecht in samenwerking met het Centrum voor Postdoctorraal Juridisch Onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen weer een kabel- en Leidingendag organiseren. De dag staat gepland op 9 november. Klik hier voor het programma . De deelname kosten incl. lunch bedragen 400 euro incl. documentatie. Meer info via website www.cpo.nl (onder bestuursrecht).

Graag wijzen wij u op de nieuwsflits special van het Lectoraat Stransport Veiligheid met een terugblik op de bijeenkomst van 22 maart 2017. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over actuele en toekomstige transportveiligheidsonderwerpen.

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Op 11 en 12 oktober organiseert de NSTT voor de vijfde maal het NSTT No-Dig Event 2017 in Hart van Holland, Nijkerk. Ook deze lustrumeditie staat geheel in het teken van het aanleggen, repareren, renoveren en vervangen van ondergrondse kabels en leidingen met gebruik van sleufloze technieken (No-Dig), dus zonder te graven. Het evenement is gratis toegankelijk.

Voor meer informatie en registratie, kijk op http://www.no-dig-event.nl/

 

Indien u nog wilt deelnemen aan de PZI stakeholder conference van 30 maart 2017 in de Rotterdamse schouwburg, dan kunt u zich daarvoor nog registreren. Registratie is om 9:00u en het programma zal starten om 10:00u. Er zullen 2 gastsprekers zijn (professor Ira Helsloot en Lt-Col M.Sc. Ted Meeuwsen) en 2 workshop rondes (Human Element, Ports&Terminals, Shipyards&Contractors en Dry Cargo) en uiteraard zal PZI een update geven over de voortgang.Lunch is inbegrepen en aan het einde van de dag is er gelegenheid voor een netwerkborrel. Kijk voor registratiemogelijkheden en het programma op http://www.platformzeroincidents.nl/aanmelden/

VELIN heeft zich tot doel gesteld om het aantal ernstige incidenten met buisleidingen tot nul te reduceren. Het behalen van deze doelstelling komt niet van zelf en vraagt om extra inspanningen en initiatieven. Een van die initiatieven betrof het zoeken naar en het ontwikkelen van nieuwe bruikbare technische hulpmiddelen die graafschades helpen te voorkomen. Op initiatief van de VELIN werd daartoe in februari 2015 een leidingcharette georganiseerd met ruim 45 deelnemers afkomstig vanuit de gehele graafketen.

Op basis de resultaten van die leidingcharrette werden vervolgens een viertal speerpunten gekozen voor nader onderzoek en ontwikkeling. Deze speerpunten zijn in het kader van Veiligheid Voorop in zogenaamde Safety Deals gevat. Een van die speerpunten was “Detectie van ondergrondse stalen leidingen incl. handzame ontvangers“. Het vooronderzoek hiervoor is inmiddels uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling Bouw-Infra van Universiteit Twente in opdracht van met het ministerie van I&M en VELIN in samenwerking met vertegenwoordigers uit de gehele graafketen. Het vooronderzoek is hier te downloaden. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de volgende website: http://www.zoarg.com/nl/projecten/.